Przedmiot wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest napęd pojazdu latającego pionowego startu i lądowania. Napęd
pozwala na konstruowanie: zwrotnych, stabilnych, bezpiecznych i energooszczędnych pojazdów latających
pionowego startu i lądowania, mogących mieć zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.

Stan techniki. Znanych jest cały szereg pojazdów latających z których kluczową rolę w gospodarczych
zastosowaniach odgrywają samoloty i helikoptery. Ogromną wadą samolotów jest to, iż w większości wymagają
one pasa startowego, wyjątek stanowią samoloty wyposażone w pływaki, nie mniej i one pozwalają na dowolne
lądowanie tylko i wyłącznie na akwenach wodnych przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Samoloty ze
względu na swoją konstrukcję i zasadę działania wymagają utrzymywania określonej minimalnej prędkości, aby
nie utracić siły nośnej określanej prędkością przeciągnięcia. Sprawia to, że samolot może poruszać się jedynie do
przodu w linii prostej lub po łukach oraz nie może lewitować w bezruchu w powietrzu. Helikoptery pionowego startu i
lądowania nie wymagają pasa startowego, ale ich konstrukcja sprawia, że są to pojazdy nieenergooszczędne, a ich
możliwości uzyskania prędkości maksymalnej nie są zadowalające. Ponadto helikoptery cechują się umiarkowaną
stabilnością w przypadku zakłócenia strumieni powietrza ich otaczającego.

Istota wynalazku.
     Wolnym od przedstawionych niedogodności jest pojazd latający działający na zasadzie napędu pojazdu
latającego pionowego startu i lądowania według wynalazku, co umożliwia konstruowanie pojazdu pionowego startu i
lądowania, mającego możliwość uzyskania dużej prędkości, mogącego: lewitować w bezruchu, poruszać się do
przodu i do tyłu, w dowolny bok, do góry i na dół, oraz dowolnie obracać się wokół pionowej osi, jak również
pochylać się do przodu i do tyłu oraz na prawy lub lewy bok. Uzyskano to w ten sposób, iż zastosowana system
czterech turbin powietrznych połączonych ze sobą systemem wałków napędowych, przy czym dwie turbiny
powietrzne umieszczono na jednej osi po prawej stronie pojazdu, natomiast pozostałe dwie turbiny powietrzne
umieszczono na jednej osi po lewej stronie pojazdu. Wałki napędowe połączone są ze sobą za pośrednictwem
elementów łożyskujących osadzonych lub połączonych za pośrednictwem belek z ramą szkieletową pojazdu
latającego. Turbiny powietrzne umieszczone są we wnętrzu tub przymocowanych nieruchomo do ramy
szkieletowej pojazdu latającego. Wloty powietrza do wnętrza tub zabezpieczone są poprzeczkami w celu uniknięcia
awarii na wypadek kolizji z ptakiem lub przedmiotem, który mógłby uszkodzić turbiny powietrzne. We wnętrzu tub a
przed turbinami powietrznymi umieszczone są przepustnice ze sterowanym cyfrowo urządzeniem napędowym.
Wylotowa część tub tworzy kolanko skierowujące gazy na boki pojazdu latającego. Na zakończeniu każdego
kolanka tub osadzony jest pierścień łożyskujący odpowiadającą mu wylotową dyszę powietrza.. Każda wylotowa
dysza ma kształt kolanka. Dysze wylotowe połączone są z łożyskującym pierścieniem a ich ustawienie jest
kontrolowane cyfrowo przez urządzenie napędowe. Wylotowa część dysz posiada poprzeczne żebra zwiększające
precyzję ukierunkowania gazów wylotowych. Na bokach dysz wylotowych a współosiowo z pierścieniem
łożyskującym, wydzielone zostały w dyszach otwory strumieni bocznych powietrza, których stopień otwarcia
regulowany jest przesłonami regulowanymi cyfrowo poprzez urządzenie napędowe. W związku z tym, iż turbiny
powietrzne lewej strony pojazdu latającego wydzielone zostały na jednej osi, tak jak turbiny powietrzne prawej strony
pojazdu latającego, przednia część tylnych tub została odpowiednio wyprofilowana z wlotem powietrza
usytuowanym powyżej tuby przedniej. Źródło napędowe pojazdu latającego połączone jest wałem głównym z
przekładnią napędzającą wały pośrednie połączone z przekładniami napędzającymi połączone ze sobą wałki
napędowe usytuowane we wnętrzu tub. Wał główny, wały pośrednie oraz wałki napędowe są precyzyjnie
wyważone, nie mniej w związku z dużymi prędkościami obrotowymi wałków napędowych, jak również ze względu
na dość znaczące siły przepływającego powietrza we wnętrzu tub, zalecane jest a żeby wałki napędowe były
obudowane odpowiednimi osłonami, co zminimalizuje drgania i ewentualne odkształcenie wałków napędowych.
     Procesy eksploatacji napędu według wynalazku przedstawiają się następująco: W pierwszej fazie przy
zamkniętych przepustnicach umiejscowionych przed turbinami w tubach pojazdu, następuje uruchomienie silnika i
poprzez system wałów i przekładni nabranie odpowiedniej prędkości obrotowej turbin powietrznych. W związku z
tym, iż wszystkie wały są ze sobą ściśle połączone, prędkości obrotowe wszystkich turbin gazowych są takie
same, a indywidualny ciąg dla poszczególnych turbin regulowany jest odpowiednim kątem otwarcia przepustnic,
niezależnie dla każdej turbiny. W zależności od oczekiwań, dynamikę pojazdu określa się wybierając określoną
prędkość obrotową silnika i tak pojazd latający według wynalazku przy prędkości obrotowej silnika 2.500 obr./min.
będzie mniej dynamiczny a niżeli przy prędkości obrotowej silnika 4.000 obr./min., przy czym prędkości obrotowe
turbin powietrznych mogą się różnić od prędkości obrotowej silnika, w zależności od stopnia przełożeń
zastosowanych przekładni i tak jeżeli na jeden obrót wału silnika odpowiadają cztery obroty turbin, to przy prędkości
obrotowej silnika 2.500 obr./min. przypadać będzie 10.000 obr./min turbin, a przy prędkości obrotowej silnika 4.000
obr./min. przypadać będzie 16.000 obr./min turbin. Maksymalna moc zastosowanego silnika dobrana jest tak aby
przy parametrach zastosowanych turbin i przy maksymalnie otwartych przepustnicach tub, silnik w zakresie
prędkości obrotowych będących określonym zakresem eksploatacyjnym pojazdu, był obciążony maksymalnie w
70%, stosowanie tej zasady pozwoli zabezpieczyć silnik przed przeciążeniem i możliwym jego uszkodzeniem.
Unoszenie pojazdu przebiega w ten sposób, iż przy zadanej prędkości obrotowej turbin, która to prędkość jest
utrzymywana przez całą fazę unoszenia i rozpędzania pojazdu, pilot poprzez naciskanie pedału przyśpieszenia
zwiększa kąt otwarcia przepustnic tub, co zwiększa siłę ciągu poszczególnych turbin powietrznych, przy czym
wraz ze wzrostem siły ciągu turbin wzrasta obciążenie silnika, którego naturalnym objawem jest spadek prędkości
obrotowej, dlatego też zastosowany jest komputerowy system sterowania kątem otwarcia przepustnicy silnika tak,
aby bez względu na zmieniający się stopień obciążenia silnika utrzymywana była ta sama prędkość obrotowa turbin
gazowych. W pojeździe latającym według wynalazku zastosowany jest czujnik żyroskopowy, który podczas
unoszenia pojazdu przesyła informację do komputera sterującego urządzeniami napędowymi przepustnic tub, tak
aby w przypadku nawet niewielkich odchyleń od płaszczyzny poziomej, korygować odpowiednio siłę ciągu
poszczególnych turbin. Po wzniesieniu się pojazdu na odpowiednią wysokość, pilot ma możliwość lotu do przodu,
do tyłu, w prawy bok, w lewy bok, lub obrócić pojazd o dowolny kąt wokół osi pionowej pojazdu, jak również ma
możliwość pochylenia pojazdu do przodu, do tyłu, w prawo, lub w lewo. Lot do przodu przebiega w ten sposób, iż na
sygnał pilota urządzenia sterujące dyszami kierunkowymi, przestawiają dysze o ustalony kąt i kierują strumienie
powietrza w tył pojazdu, czego skutkiem jest przemieszczanie się pojazdu do przodu. Lot do tyłu przebiega w ten
sposób, iż na sygnał pilota urządzenia sterujące dyszami kierunkowymi, przestawiają dysze o ustalony kąt i kierują
strumienie powietrza w przód pojazdu, czego skutkiem jest przemieszczanie się pojazdu do tyłu. Lot w prawy bok
przebiega w ten sposób, iż na sygnał pilota urządzenia sterujące przesłonami otworów wydzielonych w dyszach,
otwierają otwory lewych dysz o ustaloną wielkość i kierują część strumieni powietrza w lewy bok pojazdu, czego
skutkiem jest przemieszczanie się pojazdu w prawo, przy czym skierowanie części strumieni powietrza przez
otwory lewych dysz sprawia zmniejszenie siły nośnej lewej strony pojazdu, dlatego czujnik żyroskopowy przesyła
sygnał do komputera, który poprzez urządzenia napędowe przepustnic tub, odpowiednio zwiększa siłę ciągu turbin
powietrznych po lewej stronie pojazdu. Lot w lewy bok przebiega w ten sposób, iż na sygnał pilota urządzenia
sterujące przesłonami otworów wydzielonych w dyszach, otwierają otwory prawych dysz o ustaloną wielkość i
kierują część strumieni powietrza w prawy bok pojazdu, czego skutkiem jest przemieszczanie się pojazdu w lewo,
przy czym skierowanie części strumieni powietrza przez otwory prawych dysz sprawia zmniejszenie siły nośnej
prawej strony pojazdu, dlatego czujnik żyroskopowy przesyła sygnał do komputera, który poprzez urządzenia
napędowe przepustnic tub, odpowiednio zwiększa siłę ciągu turbin powietrznych po prawej stronie pojazdu.
Obracanie pojazdu wokół pionowej osi przebiega w ten sposób, iż na sygnał pilota urządzenia sterujące
przesłonami otworów wydzielonych w dyszach, otwierają otwory dysz leżących po przekątnej i tak obrót
prawoskrętny uzyskuje się otwierając otwory dysz lewej przedniej i prawej tylnej, natomiast obrót lewoskrętny
uzyskuje się otwierając otwory dysz prawej przedniej i lewej tylnej. Pojazd latający z napędem według wynalazku
ma możliwość szybkiego wytracania prędkości a hamowanie pojazdem przebiega w ten sposób, iż z fazy lotu do
przodu pilot ma możliwość ustawienia dysz kierunkowych w pozycję odpowiadającą fazie lotu do tyłu i uruchomienia
dużej siły ciągu turbin gazowych, przy czym komputer steruje kątem otwarcia przepustnic tub tak aby tylne turbiny
wytwarzały większy ciąg a niżeli przednie, gdyż to ma za zadanie zapobiec ewentualnemu obróceniu się pojazdu
podczas fazy hamowania. W celu uzyskania wysokiej stabilności pojazdu latającego, który ze względów
atmosferycznych i możliwych zawirowań powietrza narażony jest na podmuchy powietrza, mogących
destabilizować jego płynne unoszenie się, możliwe jest zastosowanie na bokach oraz z przodu i tyłu pojazdu
czujników ciśnieniowych, które w połączeniu z czujnikiem żyroskopowym przesyłają informację do komputera
sterującego, kątem otwarcia przepustnic tub, kątem ustawienia pozycji dysz kierunkowych oraz wielkością otwarcia
otworów wydzielonych w dyszach, tak aby w jak najkrótszym czasie strumienie powietrza pojazdu kontrowały
podmuchy powietrza atmosferycznego występujące wokół pojazdu. Pojazd latający z napędem według wynalazku
w jednej z odmian posiada stateczniki pionowe i poziome.
     Pojazdy latające z napędem według wynalazku mogą występować w wielu odmianach gabarytowych, jak
również w wielu wersjach jeśli chodzi o ilość zastosowanych silników oraz rodzajów silników i tak jednostkami
napędowymi mogą być: silniki spalinowe, silniki elektryczne lub też jednostki hybrydowe.
     Pojazdy latające z napędem według wynalazku mogą występować w wielu odmianach jeśli chodzi o ilość i
rozmieszczenie tub z przypadającymi im turbinami.
     Pojazdy latające z napędem według wynalazku mogą występować w odmianie z doładowaniem, gdzie we
wnętrzu tub za turbinami umieszczona jest komora spalania, w której spalane jest paliwo, podnosząc tym samym
siłę ciągu pojazdu, przy czym w tym przypadku tuby oraz dysze kierunkowe wykonane są z odpowiednich
żaroodpornych materiałów.

Objaśnienie figur rysunków.
Fig. 1 - Przedstawia napęd według wynalazku w widoku od góry z przekrojem tub i dysz kierunkowych.
Fig. 2 - Przedstawia napęd według wynalazku w perspektywie w widoku od góry z częściowym przekrojem prawych
tub z ukierunkowaniem dysz dla fazy startu i lądowania pojazdu latającego.
Fig. 3 - Przedstawia napęd według wynalazku w perspektywie w widoku od dołu z ukierunkowaniem dysz dla fazy
startu i lądowania pojazdu
latającego.
Fig. 4 - Przedstawia napęd według wynalazku w perspektywie w widoku od góry z częściowym przekrojem prawych
tub z ukierunkowaniem dysz dla fazy lotu do przodu pojazdu latającego.
Fig. 5 - Przedstawia napęd według wynalazku w perspektywie w widoku od dołu z ukierunkowaniem dysz dla fazy
lotu do przodu pojazdu latającego.
Fig. 6 - Przedstawia napęd według wynalazku w perspektywie w widoku od góry z częściowym przekrojem prawych
tub z ukierunkowaniem dysz dla fazy hamowania lub lotu do tyłu pojazdu latającego.
Fig. 7 - Przedstawia napęd według wynalazku w perspektywie w widoku od dołu z ukierunkowaniem dysz dla fazy
hamowania lub lotu do tyłu pojazdu latającego.

Przykład wykonania wynalazku.
     Napęd pojazdu latającego pionowego startu i lądowania wykonano w ten sposób, iż zastosowano system
czterech turbin powietrznych 13 połączonych ze sobą systemem wałków napędowych 10, 16, 19 i 21, przy czym
dwie turbiny powietrzne 13 umieszczono na jednej osi po prawej stronie pojazdu, natomiast pozostałe dwie turbiny
powietrzne 13 umieszczono na jednej osi po lewej stronie pojazdu. Wałki napędowe 10, 16, 19 i 21 połączone są ze
sobą za pośrednictwem elementów łożyskujących 9, 12, 15 i 20 osadzonych lub połączonych za pośrednictwem
belek 11 i 14 z ramą szkieletową pojazdu latającego. Turbiny powietrzne 13 umieszczone są we wnętrzu tub 1 i 1`
przymocowanych nieruchomo do ramy szkieletowej pojazdu latającego. Wloty powietrza 24 do wnętrza tub 1 i 1`
zabezpieczone są poprzeczkami 23 w celu uniknięcia awarii na wypadek kolizji z ptakiem lub przedmiotem, który
mógłby uszkodzić turbiny powietrzne 13. We wnętrzu tub 1 i 1` a przed turbinami powietrznymi 13 umieszczone są
przepustnice 17 ze sterowanym cyfrowo urządzeniem napędowym 18. Wylotowa część tub 1 i 1` tworzy kolanko
skierowujące gazy na boki pojazdu latającego. Na zakończeniu każdego kolanka tub 1 i 1` osadzony
jest pierścień 2 łożyskujący odpowiadającą mu wylotową dyszę 3 powietrza.. Każda wylotowa dysza ma kształt
kolanka. Dysze 3 wylotowe połączone są z łożyskującym pierścieniem 2 a ich ustawienie jest kontrolowane cyfrowo
przez urządzenie napędowe 8. Wylotowa część dysz 3 posiada poprzeczne żebra 4 zwiększające precyzję
ukierunkowania gazów wylotowych. Na bokach dysz 3 wylotowych a współosiowo z pierścieniem 2 łożyskującym,
wydzielone zostały w dyszach 3 otwory 5 strumieni bocznych powietrza, których stopień otwarcia regulowany
jest przesłonami 6 regulowanymi cyfrowo poprzez urządzenie napędowe 7. W związku z tym, iż turbiny powietrzne
13 lewej strony pojazdu latającego wydzielone zostały na jednej osi, tak jak turbiny powietrzne 13 prawej strony
pojazdu latającego, przednia część tylnych tub 1` została odpowiednio wyprofilowana z wlotem powietrza 24
usytuowanym powyżej tuby 1 przedniej. Źródło napędowe 25 pojazdu latającego połączone jest wałem głównym 26
z przekładnią 27 napędzającą wały pośrednie 28 połączone z przekładniami 29 napędzającymi połączone
ze sobą wałki napędowe 10, 16, 19 i 21 usytuowane we wnętrzu tub 1 i 1`. Wał główny 26, wały pośrednie 27 oraz
wałki napędowe 10, 16, 19 i 21 są precyzyjnie wyważone, nie mniej w związku z dużymi prędkościami obrotowymi
wałków napędowych 10, 16, 19 i 21, jak również ze względu na dość znaczące siły przepływającego powietrza we
wnętrzu tub 1 i 1`, zalecane jest a żeby wałki napędowe 10, 16, 19 i 21 były obudowane odpowiednimi osłonami, co
zminimalizuje drgania i ewentualne odkształcenie wałków napędowych 10, 16, 19 i 21.

Zastosowanie wynalazku.
     Pojazdy latające według wynalazku mogą mieć szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki na
przykład w konstruowaniu pojazdów dla: policji, służby zdrowia, straży pożarnej, wojska, wszelkich służb szybkiego
reagowania, transportu towarowego, transportu osobowego zarówno pojazdów jedno i kilku osobowych jak również
pojazdów kilkudziesięciu lub kilkuset osobowych typu Air-bus. Ze względu na swoją specyfikę, napęd pojazdu
latającego pionowego startu i lądowania pozwala na konstruowanie pojazdów latających mogących być
wyposażonych w system spadochronu lub spadochronów, dających blisko 100% gwarancję bezpiecznego
podróżowania takim pojazdem.
patent fig-1 fig-2
fig-3 fig-4 fig-5
fig-6 fig-7 a-latajacy-samochod-27
a-latajacy-samochod-28 a-latajacy-samochod-29 a-latajacy-samochod-30
latajacy-samochod-01 latajacy-samochod-02 latajacy-samochod-03
latajacy-samochod-04 latajacy-samochod-05 latajacy-samochod-06
latajacy-samochod-07 latajacy-samochod-08 latajacy-samochod-09
latajacy-samochod-20 latajacy-samochod-21 latajacy-samochod-22
latajacy-samochod-23 latajacy-samochod-24 latajacy-samochod-25
latajacy-samochod-26 latajacy-samochod-33 latajacy-samochod-34
latajacy-samochod-35 latajacy-samochod-35b
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: [WIPO ST 10/C PL398500], 19-03-2012

PATENT nr 221132

     Czy spełnienie marzeń o latających samochodach jest na wyciągnięcie ręki?
Napęd pojazdu latającego pionowego startu i lądowania
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Porządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.
       Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną. Wykonałem dwa prototypy takiej turbiny na drukarce 3D z materiału PLA. Łopatki pierwszego prototypu rozsypały się po ustawieniu silnika na maksymalne obroty. W przypadku drugiego prototypu w którym zastosowałem swój autorski wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia, urządzenie to z braku wyważenia wirników dostawało takich wibracji, że przy prędkościach obrotowych w skali od 1 do 8 nie przekraczałem 5 w obawie, że urządzenie to się rozsypie. Niestety, aby urządzenie to zadziałało, należy wykonać je precyzyjnie i w metalu, a to w chwili obecnej jest poza zasięgiem mojego portfela.
       Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.
       Zwracam się do zamożnych ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, abym mógł dysponować środkami do prac badawczo rozwojowych, abym mógł dołożyć swoją cegiełkę w walce ze zmianami klimatu, abym mógł udowodnić, że moja technologia zadziała na rzecz dobra dla całej społeczności Świata. Pragnę tutaj zaznaczyć, że w przypadku uwieńczenia sukcesem moich prac badawczych, oraz w przypadku owocnej komercjalizacji moich projektów, zrewanżuję się z ogromnym procentem każdemu darczyńcy, który wesprze finansowo moją działalność wynalazczą.

Numer konta bankowego podaję na stronie głównej.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła   -   kliknij