Zamieszczona animacja przedstawia turbinę uniwersalną, która celem zobrazowania

1.    W pierwszej fazie pracuje w trybie schładzania gazu roboczego, czego skutkiem jest zamiana pozyskanego
ciepła na energię mechaniczną a następnie poprzez prądnicę na prąd elektryczny, co w bilansie pracujących
urządzeń przedstawia się w ten sposób, iż do pracy silnika napędzającego turbinę wymuszającą przepływ gazu,
konsumowana jest energia 1x, natomiast na urządzeniu odbiorczym (prądnicy) połączonym z turbinami roboczymi
otrzymuje się energię (przykładowo) 2x (bilans energetyczny jest uzależniony od wielu czynników takich jak:
temperatura gazu roboczego, prędkość obrotowa turbin roboczych, ilość zastosowanych sekcji turbin roboczych,
prędkość przepływu gazu sterowana turbiną wymuszającą) - lewoskrętna praca turbin roboczych i prawoskrętna
praca turbiny wymuszającej.

2.     Natomiast w drugiej fazie pracuje w trybie podgrzewaniu gazu roboczego, czego skutkiem jest zamiana
dostarczonej energii mechanicznej na wzrost ciepła gazu roboczego, co w bilansie pracujących urządzeń
przedstawia się w ten sposób, iż do pracy silnika napędzającego turbinę wymuszającą przepływ gazu,
konsumowana jest energia 1x, natomiast na drugim urządzeniu pracującym w trybie silnika, połączonego z
turbinami roboczymi angażowana jest dodatkowa energia (przykładowo) 2x (wzrost temperatury gazu jest
uzależniony od wielu czynników takich jak: temperatura początkowa gazu, prędkość obrotowa turbin roboczych,
ilość zastosowanych sekcji turbin roboczych, prędkość przepływu gazu sterowana turbiną wymuszającą)  -
prawoskrętna praca turbin roboczych i prawoskrętna praca turbiny wymuszającej.

     Celem pełniejszego zrozumienia zasady działania niniejszej turbiny, zapraszam do wnikliwego przestudiowania
teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu”. W opisie tej teorii przedstawiony jest wpływ
elementów ruchomych urządzeń termodynamicznych na prędkość drgania cząsteczek gazu i wykazany jest na
poziomie cząsteczkowym „mechanizm” zamiany ciepła na pracę oraz pracy na ciepło, czyli prędkość drgania
cząsteczek gazu.

   Sposób zamiany energii cieplnej gazów na energię mechaniczną oraz zamiany energii mechanicznej na energię
cieplną gazów, za pośrednictwem turbiny gazowej jest metodą, która przykładowo pozwala na zamianę energii
cieplnej powietrza na energię mechaniczną bez konieczności spalania paliwa lub też stosowania dodatkowego
źródła ciepła. Przykładowo,  schładzając za pośrednictwem turbiny powietrze z temperatury 25 OC do temperatury
5 OC z wydajnością 1 m3 powietrza / s, to otrzymamy urządzenie generujące moc około 27 KM. Ponadto sposób
według wynalazku pozwala na stworzenie układu zamkniętego, w którym schłodzony czynnik jest ponownie
podgrzewany i wykorzystywany do pracy urządzenia, a który przedstawia się w ten sposób, iż nie ma konieczności
doprowadzania świeżego powietrza w celu poprawnego działania urządzenia. Cecha ta ma kolosalne znaczenie w
dziedzinie technologii kosmicznych pozwalając na konstruowanie układów zasilania opartych na technologii
pozyskiwania energii cieplnej z rozszczepiania pierwiastków promieniotwórczych. Sposób według wynalazku
pozwala na konstruowanie urządzeń do zasilania których można wykorzystać wszelkie formy ciepła zawarte w:
powietrzu, wodzie, ziemi, przestrzeni kosmicznej, jak również można konstruować urządzenia zasilane wszelkimi
rodzajami paliw generujących ciepło. Sposób według wynalazku cechuje ponadto to możliwość konstruowania
urządzeń chłodzących, do pracy których nie tylko nie ma potrzeby angażowania energii a wręcz odzyskuje się
energię z czynnika schładzanego (klimatyzatory, których praca skutkuje wyprodukowaniem dodatkowej energii).
Odwracając wektor pracy turbiny sposobu według wynalazku, możliwa jest zamiana energii mechanicznej na
energię cieplną, przy czym w tym przypadku do pracy urządzenia jest niezbędne dostarczenie energii
mechanicznej.

     Turbina według wynalazku, może być wykonana w układzie otwartym lub w układzie zamkniętym. Układ otwarty
charakteryzuje się tym, iż na bieżąco do pracy turbiny pobierany jest gaz z zewnątrz (przykładowo powietrze
atmosferyczne), który po schłodzeniu lub podgrzaniu jest „wydalany” na zewnątrz (przykładowo do atmosfery).
Układ zamknięty stosowany głównie w wersji schładzania gazów celem zamiany energii cieplnej na energię
mechaniczną, cechuje się tym, iż poprzez odpowiednie kolanka i przedłużenie tuby, schłodzony gaz jest
„zawracany” i po podgrzaniu kierowany do wlotu turbiny. To rozwiązanie pozwala przykładowo stworzyć urządzenie
zasilające w energię elektryczną wszelkiego rodzaju pojazdy latające i pojazdy kosmiczne, w którym to urządzeniu
źródłem ciepła jest spalanie paliw płynnych lub proces rozszczepiania pierwiastków promieniotwórczych. Ponadto
układ zamknięty pozwala zwiększyć ciśnienie gazu roboczego wewnątrz tuby, w następstwie czego możliwe jest
konstruowanie urządzeń o mniejszym gabarycie w odniesieniu do generowanej mocy.
     Turbina według wynalazku, pracująca w trybie schładzania, może pracować w trybie turbiny gazowej o spalaniu
wewnętrznym, w którym spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się wewnątrz tuby przed dolotem do
turbin roboczych, a produkty spalania wraz z powietrzem zasysanym przez turbinę stanowią gaz roboczy turbiny
według wynalazku, oraz może pracować w trybie turbiny gazowej o spalaniu zewnętrznym, w którym proces
spalania mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się poza tubą turbiny a podgrzewanie gazu roboczego turbiny
odbywa się poprzez wymiennik ciepła (nagrzewnicę) usytuowaną wewnątrz tuby przed turbinami roboczymi turbiny
według wynalazku.
   Turbina według wynalazku, pracująca w układzie zamkniętym w trybie podgrzewania gazu roboczego, pozwala na
podgrzanie gazu roboczego do wysokiej temperatury, której wartością graniczną jest temperatura graniczna
materiałów z których ta turbina jest wykonana. Turbina taka może mieć szerokie zastosowanie w hutnictwie oraz w
utylizacji, gdzie wymagane jest stosowanie wysokich temperatur.
   Turbina według wynalazku, pracująca w trybie schładzania gazu roboczego, pozwala na konstruowanie urządzeń
z materiałów nie wymagających dużej odporności na temperaturę, i tak w przypadku urządzenia, w którym gaz
roboczy przed wlotem do turbin roboczych ma przykładowo temperaturę 80 OC a na wylocie 10 OC, pozwala na
wykonanie urządzenia z tworzyw sztucznych co znacznie redukuje seryjny koszt wytwarzania takich urządzeń.
    Turbina według wynalazku, otwiera ogromne możliwości w wielu sektorach gospodarki takich jak: energetyka,
motoryzacja, lotnictwo, żegluga morska i śródlądowa, kosmonautyka, hutnictwo itd. Sposób według wynalazku
pośrednio może mieć wpływ na wszystkie sektory gospodarki, a jego zalety można przyrównać do wynalezienia
perpetuum-mobile, gdyż możliwość wykorzystania ogólnodostępnego ciepła (którego w chwili obecnej jest na Ziemi
nadmiar) bez konieczności spalania paliw, otwiera znacznie większe możliwości energetyczne świata, bez skutków
ubocznych takich jak efekt cieplarniany, a wręcz pozwala na złagodzenie skutków tego efektu występującego
obecnie. Można się tutaj posłużyć przykładem morza bałtyckiego, z którego ciepła gdyby odzyskać 1 OC, to
pozwoliło by to na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych Polski na okres 100 lat. Innym przykładem może
byś stworzenie w okresie letnim lodowisk czy miasteczek zimowych, których utrzymanie pociąga za sobą taki
skutek, że pozyskuje się darmową energię. Warte podkreślenia jest to, iż urządzenie według wynalazku w wersji
pozyskiwania energii z ciepła powietrza atmosferycznego, może pracować latem jak również zimą i to w warunkach
arktycznych, gdyż możliwa jest jego praca przykładowo w temperaturze -50 OC schładzając gaz roboczy do
temperatury przykładowo -70 OC.
Turbina Radosława Pełki - rewolucja w energetyce - nie mylić z perpetuum-mobile
     Zgłoszenie patentowe nr P-410894 z dnia 08 stycznia 2015r. pt. „Sposób zamiany energii cieplnej gazów na energię mechaniczną, oraz zamiany energii mechanicznej na energię cieplną gazów, za pośrednictwem turbiny gazowej”.
     Nie będę zamieszczał pełnego opisu patentowego niniejszego wynalazku, gdyż każda logicznie myśląca osoba po wnikliwej analizie animacji i opisu teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, jest w stanie nabrać przekonania co do słuszności działania tego wynalazku. Pragnę zaznaczyć, że turbina ta jest lekarstwem na problemy energetyczne i ekologiczne obecnego świata, przy czym nie eliminuje ona całkowicie potrzeby korzystania z takich nośników energii jak paliwa kopalne, lecz pozwala kontrolować procesy ich spalania eliminując całkowicie ich negatywny wpływ na środowisko.
Teoria termodynamiczna - PDF
Prace prototypowe
    Wykonałem prototyp turbiny na drukarce 3D w PLA z rozdzielczością 0,4 mm (zdjęcia poniżej). W pierwszym wariancie wykonałem turbinę w wersji podobnej do prezentowanej na filmie, nie mniej turbina wymuszająca była mało wydajna nie dając odpowiedniej siły strumienia gazów, lecz mimo to podczas próby zaobserwowano spadek temperatury powietrza na wylocie o 1 stopień Celsjusza. Istotnym jest również to, że niedokładność wydruku 3D wymuszała zastosowanie dość znaczącej szczeliny pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami obudowy a obręczami turbin roboczych, co powodowało przedmuchy obniżające sprawność urządzenia. W poprawionej wersji jako turbinę wymuszającą wykonałem trójsekcyjną znacznie efektywniejszą turbinę odśrodkową. Gdy sprawdzałem siłę wytwarzanego strumienia gazów, który znacznie efektywniej wprowadzał w ruch turbinę roboczą, łopatki wirników dmuchawy odśrodkowej rozsypały się nie wytrzymując próby, gdy ustawiłem maksymalne obroty silnika (12,500 obr./min.). No i stanęło na tym, że uznałem, iż turbinę należy wykonać w metalu. Chociaż myślę o tym, żeby ponownie wydrukować ją z PLA, lepiej uszczelniając turbinę roboczą i wzmacniając ścianki łopatek dmuchawy odśrodkowej.
Teoretyczna analiza sposobu zamiany ciepła na pracę za pośrednictwem turbiny gazowej.

Gdyby schłodzić 1 m3 powietrza o temperaturze 20 CO o jeden stopień Celsjusza, to uzyska się
energię około 0,32 Wh, co pozwala przyjąć, że turbina gazowa schładzająca w czasie 1 sekundy 1
m3 powietrza o 10 CO, może przy założeniu 100% sprawności, generować moc 11,52 kW. Jeżeli
przyjmiemy, że silnik napędzający dmuchawę ma sprawność 80%, oraz alternator wytwarzający
prąd ma również 80% sprawności, to uzyskujemy sprawność układu na poziomie 64%, co dla
powyższego przykładu pozwala uzyskać 7,37 kW „dodatkowej” mocy urządzenia.

Jak przedstawia się „mechanizm” zamiany ciepła na pracę dla turbiny gazowej?

W turbinie gazowej, czynnikiem pozwalającym uzyskać zamianę ciepła na pracę, jest efekt
spadku prędkości drgających cząsteczek gazu, w wyniku oddalania się od siebie łopatek turbin
roboczych względem łopatek kierownic. Jeżeli przyjmiemy, że turbina robocza składa się z sekcji
pięciu turbin roboczych o średniej średnicy 12 cm, i jeżeli przyjmiemy (dla rozważań
teoretycznych), że cząsteczka gazu odbija się przemiennie raz od łopatek kierownic a następnie od
łopatek turbin roboczych, to dla prędkości obrotowej 1 obr./s uzyskamy prędkość „ucieczki” o
wartości 0,38 m/s. Jeżeli teraz przyjmiemy, że turbina robocza wiruje z prędkością 3.000 obr./min,
to uzyskamy prędkość „ucieczki” o wartości 19 m/s. Zakłada się, że aby uzyskać efektywną
zamianę ciepła na pracę, prędkość przepływu powietrza powinna być około dwukrotnie wyższa od
prędkości „ucieczki” łopatek turbin roboczych względem łopatek kierownic, dlatego też dla
prędkości obrotowej 3.000 obr./min. dmuchawa powinna wymusić prędkość przepływu powietrza
na poziomie 38 m/s. Dla takiej prędkości, przepływ powietrza przez sekcję turbin roboczych
odbywa się w czasie około 0,02 s, natomiast ilość przepływającego gazu w czasie 1 s to koło 0,35
m3/s. Jeżeli przyjmiemy, że średni dystans dzielący łopatki turbin roboczych od łopatek kierownic
to około 4 cm, to w czasie 0,02 s, cząsteczka gazu drgająca z prędkością 340 m/s, odbije się 85 razy
w relacji: łopatki turbin roboczych - łopatki kierownic. Jeżeli prędkość „ucieczki” łopatek turbin
roboczych wynosi 19 m/s, to teoretycznie za każdym uderzeniem cząsteczka gazu wytraca 19 m/s.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest to tylko założenie teoretyczne, w praktyce należy przyjąć,
że efektywność wytracania prędkości drgającej cząsteczki gazu jest kilkakrotnie mniejsza, gdyż
cząsteczki gazu drgają we wszystkich możliwych kierunkach, oraz kąt między wypadkową
powierzchnią łopatek kierownic a powierzchnią łopatek turbiny roboczej, cyklicznie się zmienia.
Jeżeli przyjmiemy, że wytracanie prędkości drgającej cząsteczki gazu, jest na poziomie 3% w
odniesieniu do założeń teoretycznych, to za każdym uderzeniem cząsteczki gazu o powierzchnię
łopatki turbiny roboczej, cząsteczka gazu wytraca „statystycznie” 0,57 m/s, co przy 85-ciu
uderzeniach daje wynik 48,5 m/s wytracenia prędkości drgającej cząsteczki gazu, podczas
przepływu gazu przez turbinę roboczą.
Dla temperatury 20 CO cząsteczki powietrza drgają z prędkością około 340 m/s, natomiast dla
prędkości drgania cząsteczek gazu o 48,5 m/s mniejszej, temperatura powietrza jest o około 40 CO
mniejsza. Pozwala to wyliczyć, że przy przepływie powietrza przez turbinę o objętości 0,35 m3/s
pozwoli uzyskać moc 16,1 kW mocy dla 100% sprawności układu, lub 10,3 kW przy założeniu
64% sprawności.
Powyższe rozważania są teoretyczne, i mają na celu zobrazowanie mechanizmu działania
urządzenia. Aby móc precyzyjnie przedstawić wyniki działania turbiny, należy poddać wnikliwym
badaniom prototyp urządzenia - prototypy urządzeń (różne warianty turbin, będą się cechowały
odmiennymi parametrami).
Koncepcja turbiny gazowej o cechach pompy ciepła.
Czy to jest możliwe?
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Porządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.
       Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną. Wykonałem dwa prototypy takiej turbiny na drukarce 3D z materiału PLA. Łopatki pierwszego prototypu rozsypały się po ustawieniu silnika na maksymalne obroty. W przypadku drugiego prototypu w którym zastosowałem swój autorski wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia, urządzenie to z braku wyważenia wirników dostawało takich wibracji, że przy prędkościach obrotowych w skali od 1 do 8 nie przekraczałem 5 w obawie, że urządzenie to się rozsypie. Niestety, aby urządzenie to zadziałało, należy wykonać je precyzyjnie i w metalu, a to w chwili obecnej jest poza zasięgiem mojego portfela.
       Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.
       Zwracam się do zamożnych ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, abym mógł dysponować środkami do prac badawczo rozwojowych, abym mógł dołożyć swoją cegiełkę w walce ze zmianami klimatu, abym mógł udowodnić, że moja technologia zadziała na rzecz dobra dla całej społeczności Świata. Pragnę tutaj zaznaczyć, że w przypadku uwieńczenia sukcesem moich prac badawczych, oraz w przypadku owocnej komercjalizacji moich projektów, zrewanżuję się z ogromnym procentem każdemu darczyńcy, który wesprze finansowo moją działalność wynalazczą.

Numer konta bankowego podaję na stronie głównej.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła   -   kliknij